Historia om Småbyar runt nyköping

Runtuna
Socknens areal är 64,44 kvadratkilometer, varav 60,58 land.År 2000 fanns här 701 invånare.Tätorten och kyrkbyn Runtuna med sockenkyrkan Runtuna kyrka ligger i socknen.
Runtuna sockens östligaste del ligger söder om Lövsunds gård och öster om Svärtaån. Området genomkorsas av gamla riksettan på dess sträckning mellan Lästringe och Sjösa. Cirka 1 km väster om Lövsund vid sjön Runnvikens sydvästra strand ligger Uppsa kulle samt gården Oppusa. I öster avgränsas Runtuna socken av Bogsta socken. I sydost ligger Svärta socken.
Längst i söder avgränsas socknen av Helgona socken. På Humledalsberget ligger ”tresockenmötet” Runtuna–Helgona–Råby-Rönö. I sydväst avgränsas Runtuna av Råby-Rönö socken på en sträcka av ca 6 km till Arvkärret. Härifrån till Eknaren (11 m ö.h.) gränsar socknen på en sträcka av ca 8 km mot Lids socken i nordväst och norr.
I nordväst ligger Kappstasjön, som delas mellan Runtuna och Lid. Här ligger gårdarna Onsberga och Ärsta med gravfält respektive runsten. Runtuna kyrka ligger cirka 3 km nordväst om Runtuna tätort. Längst i norr, mellan Kappstasjön och Eknaren, ligger Lindö gård. Mitt i Eknaren ligger ”tresockenmötet” Runtuna–Lid–Spelvik. Runtuna gränsar i nordost, på en sträcka av ca 5 km, mot Spelviks socken. Gränsen mot Spelvik går mellan Eknaren och Runnviken. I Runnvikens vatten mellan Lindö och Runnviks udde ligger ”tresockenmötet” Runtuna–Spelvik–Bogsta.
Runtuna socken har två små sjöar inom sitt område: Långsjön (18 m ö.h.) samt Glottrasjön (17 m ö.h.) strax öster om kyrkan. Långsjön tangeras dock i sin sydöstra del av Svärta socken.Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Rönö härad. De indelta soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Nyköpings kompani och Livregementets grenadjärkår, Södermanlands kompani. De indelta båtsmännen tillhörde Andra Södermanlands båtsmanskompani.
Det finns många spridda gravar från bronsåldern. Från samma tid härrör skålgropar och skärvstenshögar. Från mellersta järnåldern är Uppsa kulle, som är Södermanlands största och Sveriges till storleken tredje, kungagravhög. Från mellersta järnåldern är även husgrundsterrasser och fem fornborgar. En fornborg finns vid Uggelberget och en annan vid Sundbysjön, som är en del av Svärtaån. Från järnåldern finns i övrigt 58 gravfält. Cirka 3/4 av dem är från yngre järnåldern. Inom socknen finns 12 bevarade runstenar. Flera av dem har märkliga inskrifter, vilka bl.a. handlar om arv av jord, vikingatåg samt litterära anspelningar.
Betna:
Socknens areal är 83,23 kvadratkilometer, varav 68,29 land.År 2000 fanns här 936 invånare. Åkerö slott, tätorten Bettna samt sockenkyrkan Bettna kyrka ligger i socknen.
i Södermanland ingick i Oppunda härad och är sedan 1971 en del av Flens kommun.
Bettna socken har medeltida ursprung.
Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Bettna församling och för de borgerliga frågorna till Bettna landskommun. Landskommunen utökades 1952 och upplöstes 1971 då denna del uppgick i Flens kommun.Församlingen utökades 2010.
Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Oppunda härad. De indelta soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Livkompaniet och Oppunda kompani och Livregementets grenadjärkår, Södermanlands kompani.Bettna socken ligger öster om Katrineholm med Yngaren i sydväst och Långhalsen i norr och öster. Socknen är sjörik småkuperad odlingsbygd.
Gårdar och ”små byar” i socknen är: Glippsta, Löta, Lena, Viby, Bogsten, Svärdsta (herrgård), Bo hage, Fågelsund, Sittuna, Valsta, Gallgrinda.
Från bronsåldern finns spridda gravrösen. Från järnåldern finns flera gravfält. Fem fornborgar och två runristningar har påträffats.
Vrena socken i Södermanland ingick i Oppunda härad och är sedan 1971 en del av Nyköpings kommun.
Socknens areal är 20,53 kvadratkilometer, varav 15,67 land. År 1954 fanns här 715 invånare. Tätorten och kyrkbyn Vrena med sockenkyrkan Vrena kyrka ligger i socknen.
Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Vrena församling och för de borgerliga frågorna till Vrena landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Bettna landskommun som upplöstes 1971 då denna del uppgick i Nyköpings kommun. Församlingen utökades 1995 och uppgick 2002 i Stigtomta-Vrena församling.
Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Oppunda härad. De indelta soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Livkompaniet och Livregementets grenadjärkår, Södermanlands kompani, rena socken ligger nordväst om Nyköping nordöst om Yngaren mellan Långhalsen i öster och Hallbosjön i väster. Socknen är en småkuperad odlingsbygd som omväxlar med skogsbygd.
Råby:Socknens areal är 55,98 kvadratkilometer, varav 49,65 land. År 1951 fanns här 636 invånare.Kyrkbyn Råby-Rönö med sockenkyrkan Råby-Rönö kyrka ligger i socknen.Råby-Rönö socken har medeltida ursprung.
Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Råby-Rönö församling och för de borgerliga frågorna till Råby-Rönö landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Rönö landskommun som 1971 uppgick i Nyköpings kommun. Församlingen uppgick 1995 i Råby-Ripsa församling som 2002 uppgick i Rönö församling.
Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Rönö härad. De indelta soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Lif- och Nyköpings Kompanier och Livregementets grenadjärkår, Södermanlands kompani. De indelta båtsmännen tillhörde Andra Södermanlands båtsmanskompani
Råby-Rönö socken ligger nordväst om Nyköping öster om Lidsjön, Långhalsen och Nyköpingsån. Socknen har kuperad odlingsbygd i väster och skogdbygd i övrigt.
Socknen genomkorsas av riksväg 53 (Nyköping-Malmköping).
I Sockenområdets södra del ligger bland annat gårdarna Spånga, Erikslund och Ryckesta. Skärpinnsudden sticker ut från Ullberga vid Långhalsens södra del. Cirka 1 km sydväst om Råby-Rönö kyrka ligger Stensnäs. På landtungan mellan Långhalsen i söder och Lidsjön i norr ligger byn Edstorp. Sockengränsen mot Husby-Oppunda i väster går mitt i Lidsjön. Vid sjöns södra del ligger byn Stavvik och i närheten av sjöns nordspets ligger gården Oppeby.
Socknens nordligaste del ligger på Stavberget (73,8 m ö.h.) i Fjällveden. Här gränsar socknen mot Ripsa socken i norr. Råby-Rönö gränsar i nordost mot Lids och Runtuna socknar.Från järnåldern finns 19 gravfält. Vidare finns här sju fornborgar samt fem runstenar.
Svanviken-Lindbacke naturreservat är ett naturreservat i Nyköpings kommun 1,5 kilometer sydväst om tätorten. Området blev naturreservat 1963 i syfte att bevara och vårda ett betydelsefullt område intill Nyköpings tätort så att dess natur och kulturvärden kan bestå och underhållas.
Gravfält från järnåldern och stensättningar vittnar om att området varit bebott länge. Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) för värdefulla naturområden.
Släbro är ett område i Sankt Nicolai socken utanför Nyköping i Södermanland. Namngivande är den 50 meter långa kavelbron över Nyköpingsån som tidigare låg här. Broläggningen som nu är dold under vattenytan är klassificerad som en fast fornlämning. Den upptäcktes av en slump när Nyköpingsån i det närmaste hade torrlagts.Som en fortsättning till bron ansluter på åns norra sida två hålvägar och på dess södra sida en antydan till hålväg. I Släbro finns flera fornlämningar, såväl hällristningar från bronsåldern som runstenar och gravfält från yngre järnåldern.På åns södra sida ligger ett gravfält som omfattar omkring 120 fornlämningar. Dessa utgöres av tio gravhögar, 108 runda stensättningar, två runstenar och en hålväg. Den största högen är 16 meter i diameter och 1,4 meter hög. Två av högarna har mittsten och några har synliga kantkedjor.I gravfältets norra kant, vid den gamla bron, står två runstenar. Båda stenarna har hittats i ån och man vet därför inte på vilken sida om ån som de ursprungligen har stått.Den ena runstenen har signum Sö 367. Stenen hittades 1935 och är av grå gnejs. Den är 1,8 meter hög, 0,7 meter bred 0,2 meter tjock. Runhöjden är 7–15 centimeter. Stenen är ovanlig eftersom den förutom nedanstående text är försedd med ett ansikte, som möjligen föreställer asaguden Tor. Den saknar det kristna korset och anses vara en av sydöstra Södermanlands allra äldsta.Den andra runstenen, som är av grå granit, har signum Sö 45. Den är 1,1 meter hög, 1,5 meter bred och 0,3 meter tjock. Runhöjden är 6–15 centimeter.
På åns norra sida ligger också ett gravfält som består av åtta gravhögar, cirka 34 runda stensättningar, tre domarringar och två hålvägar. Den största högen är 19 meter i diameter, 2,2 meter hög och har en grop i mitten, cirka 3 meter i diameter och 0,7 meter djup. Domarringarna, belägna i gravfältets västra del är 9–12 meter i diameter och består av 7–8 klumpstenar. Från åstranden i gravfältets mellersta del utgår 2 hålvägsartade försänkningar mot norr. Norra gravfältet ligger i Helgona socken,
Mellan Nyköpingsåns södra strand och Släbroskolan, 300 meter öster om runstenarna, ligger ett hällristningsområde. De upptäcktes i samband med Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 1984 av S-G Broström och K. Ihrestam. År 1985 gjordes en arkeologisk undersökning av området. Man hittade kol, ben, keramik, flinta och stenverktyg från bronsåldern. Under nämnda epok låg hällarna 1–6 strax ovanför Nyköpingsåns mynning i havet. Troligen fanns här en kult- och handelsplats för människor längre upp i landet efter Nyköpingsåns sjösystem.
Man har hittat 434 figurer och 255 älvkvarnar plus ett tiotal andra figurer. Det rör sig sammanlagt om 700 stycken. Här återfinns så kallade släbrofigurer vars motiv är svårtolkat. Många av de figurtyper som brukar finnas på hällristningar i Sydsverige saknas i Släbroristningen, som exempelvis skepp, djur, fotsulor och människor. I en utformning kan släbrofiguren liknas vid en mänsklig gestalt, med rundad kropp dekorerad med linjer och punkter.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s