Linköp..6

1970– Staden växer
Under 1980-talet byggde man fler villor, radhus och parhus i de nya stadsdelarna. Områdena gjordes tätare och mer enhetliga än tidigare, Tallboda är ett exempel. När Garnisonen lades ner bebyggdes de stora militärområdena nära stadens centrum med en varierad tät stadsbebyggelse, dels T1-området och senare Hagadal och Ekkällan.
Tinneröområdet som varit militärt övningsfält under närmare hundra år kommer delvis att bebyggas när detta skrivs och en ny stadsdel håller på att växa fram i södra Linköping. Stora delar av Tinneröområdet med mängder av fornlämningar och det skyddsvärda eklandskapet kommer dock att sparas som naturreservat och till rekreation. En ny sjö har bildats vid Rosenkälla som snabbt fått ett rikt fågelliv.

Stångåstranden utmed Hamngatan har fått ett helt nytt utseende de senaste årtiondena. På båda sidor om Drottningbron har bostadshus byggts. Det som kallas Drottningtornet och är 17 våningar högt föregicks av en lång överklagandeprocess. Kulturbevarande myndigheter ansåg att Linköping inte borde ha så höga hus eftersom det skulle förstöra stadssiluetten och konkurrera med domkyrkotornet. Tomterna utmed kajen var i stort behov av upprustning och idag finns en strandpromenad utmed vattnet med nya smäckra bostadshus mot Hamngatan.

Gymnasiet var fortfarande frivilligt större delen av 1900-talet. Idag går alla i gymnasiet och en majoritet fortsätter med någon form av eftergymnasial utbildning. Kvinnorna har högre utbildningsnivå än männen i Linköping och kommunen skiljer sig från Östergötlands övriga kommuner med sin höga utbildningsnivå. Fördelningen påverkas av de stora arbetsplatserna inom landstinget, universitetet och kommunen men även de privata arbetsgivarna har stora behov av högutbildad arbetskraft.Under 1970-talet skulle statliga verk flyttas från Stockholm ut i landet som ett led i sysselsättningspolitiken. Linköping blev då platsen dit Försvarets forskningsanstalt FOA, Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI , Statens geotekniska institut SGI och Statens kriminaltekniska laboratorium SKL flyttades. En mindre mängd personal flyttade med från Stockholm och många nya arbetsplatser skapades vid de fyra statliga arbetsplatserna. De hamnade alla i nybyggda lokaler nära universitetet. När Garnisonsområdets tomma militär byggnader gjordes om till rättscentrum i Linköping flyttade förutom polis och domstolar även SKL dit.Linköpings kommun har ett mycket högt antal civilingenjörer per invånare och stadens high-tech profil har utvecklats under årens lopp. Forskningen och driftiga studenter har sedan startat framgångsrika företag som gjort att Linköping ligger väl framme inom flera teknikområden. Förutom flygteknologi har områden som människa-maskin, telekom, elektronik, mjukvaruteknik, signal- och bildbehandling, sensorteknik och medicinsk teknik varit stora de senare årtiondena. Här finns framgångsrika forskargrupper, företag och organisationer som håller till i Mjärdevi Sceince Park som ligger nära universitetet. Berzelius Science Park ligger nära Universitetssjukhuset.Teknikparker har poppat upp runt om i världen, men i internationell konkurrens har Linköping stått sig starkt. 1995 rankades Mjärdevi Science Park som nia i världen av en högt ansedd amerikansk tidskrift! Nu finns ca 250 företag på Mjärdevi med mer än 6 000 anställda och fler företag som avknoppningar från universitetet lär utvecklas i framtiden.Den nystartade ishockey klubben fick sin första ishall 1976 på Stångebrofältet. Men när Linköpings Hockey Club LHC gick upp i elitserien 1999 behövdes en ny större arena. 2004 invigdes Cloetta Center som också är en evenemangsarena som rymmer upp till 11 500 personer vid konserter och har 8 500 läktarplatser vid ishockeymatcher.
Ishallen från 1976 ersattes av Cloetta Center 2004. Behovet av en större arena blev påtagligt efter att  LHC kom upp i Elitserien 1999
Östergötlands museum
Inför museets 70 årsjubileet 2009 gjordes en omfattande uppfräschning av huset då man bland annat återskapade de ursprungliga färgerna på väggar och tak. Museets verksamhet hade  växt med åren och huset med den. I länsmuseiuppdraget ingick inte bara att producera utställningar, utan också insamling av kunskap och föremål, forskning och kunskapsuppbyggnad, förvaring av samlingarna och att vårda dessa. Allt ska kommuniceras genom visningar och pedagogik i alla former. Östergötlands länsmuseums stiftelseurkund är daterad oktober 1982 och man startade upp verksamheten i januari 1983. 1989 byggde man till kontorsdelen utmed Vasavägen och den stora Westmanhallen. 1993 behövdes mer utställnings- och magasinsyta och en utbyggnad gjordes mot parken. Idag är byggnaden en mångformig skapelse med ett intressant system av gångar. Huset blev byggnadsminne 1985 och idén kom upp när man ville försöka stoppa bygget av Konserthusbyggnaden som ligger i det som var museipark. Sedan 1996 är museet en stiftelse med Linköpings kommun, Östergötlands läns landsting och Östergötlands Fornminnes- och Museiförening som stiftare.

Flygvapenmuseum invigdes i Malmslätt 1984 och fem år senare 1989 hade ytterligare en hall byggts. Statens Försvarshistoriska museer är den övergripande myndigheten med säte på Armémuseum i Stockholm, men då flygets vagga låg i Malmslätt ledde det till att Flygvapenmuseum hamnade här.Museets samlingar startade av flygflottiljens chef von Porath och senare efterträdaren Beckhammar på eget initiativ började samla på flygplan så en samling uppstod. Den har senare har kompletterats och utvidgats. Efter att man hittat det saknade Catalinaplanet som sköts ner i Östersjön 1952 har museet utvidgats med en stor utställning om Kalla kriget som invigdes 2010. Sedan ett antal år kan man prova på att flyga i en flygsimulator.

Konserthus och folkets hus

Linköping hade behov av ett konserthus och den frågan diskuterades i mer än 20 år. Folkets hus rörelsen ville ha ett större hus med en stor samlingssal. Folkets hus på Ågatan hade blivit för litet ansåg man. Var huset skulle ligga var en av de stora stötestenarna.Efter många politiska turer med låsta lägen mellan de politiska blocken bestämde man sig för att bygga ett gemensamt hus i museiparken. På platsen fanns tennisbanor, parklek och en stor gräsmatta som användes bland annat till Folkungagillets ”Dans på grönan äng” som gick av stapeln varje år i maj. Museiparkens bevarande blev ett argument mot bygget.En arkitekturtävling utlystes som White arkitekter vann. När bygget var igång användes planket mot gatan som klotterplank av missnöjda linköpingsbor. Varje morgon målades klottret över. Den klottrare som fick mest uppmärksamhet var förra museichefens fru Dagny Cnattingius.Statsminister Ingvar Carlsson förrättade invigningen i april 1987. Så småningom insåg man husets funktionalitet även om utseendet väckte en del protester. Efter några år av stridigheter och brist på pengar upphörde det att vara Folkets hus och blev Konsert och Kongress. Konsertsalen, som rymmer 1200 personer, har fått namnet Crusellhallen efter 1800-talets populäre Linköpingskompositör klarinettisten Bernard Crusell .
Teater
1947 bildades Norrköping-Linköpings stadsteater, en gemensam organisation med två stora teaterbyggnader. Den fungerar än idag, men heter nu Östgötateatern. Man spelar ett stycke först i ena staden och sedan flyttar man uppsättningen till den andra staden. På så sätt byter man repertoar tämligen ofta, de flesta stycken spelas fem-sex veckor. De flesta skådespelarna kommer åkande med buss från Norrköping när de ska spela i Linköping.
Amatörteater och jubileum
Linköping firade sitt 700 års jubileum 1987 med en rad olika evenemang, bland annat en stor teaterföreställning som kallades ”Himmel och Helvete ”. En stor grupp amatörer med domkyrkokören som musikalisk stomme spelade under några försommarveckor en rad föreställningar. Uppbyggda stora publikläktare i domkyrkoparken fylldes och en massa kulisser i domkyrkoparken bildade scen där närmare hundra personer och djur deltog i spelet. Det nyskrivna spelet handlade om Linköpings 700-åriga historia.Teatergruppen fortsatte de kommande åren i mindre skala men 1998 då 500-årsjubileet av ”Slaget vi Stångebro” skulle högtidlighållas hade man skrivit ett nytt skådespel som gavs nere vid Nykvarnsparken på en ö i Stångån. Dessutom iscensattes slaget som ett separat evenemang med utklädda krigare, pikenerare och en porträttlik hertig Karl i nysydd klädsel.
Biblioteket
Linköping stadsbibliotek har sina rötter i Stifts och landsbiblioteket som har medeltida anor. 1973 byggdes ett nytt stort huvudbibliotek utmed Hunnebergsgatan i kanten av Kungsträdgården. Det ersatte den trånga biblioteksbyggnaden Rotundan i Konsistoriehuset där Linköpings stiftsförvaltning idag håller till. Biblioteket brann 1996 i en anlagd brand som förstörde stora delar av byggnaden.

Linköpings stadsbibliotek brann i en anlagd brand 1996.

tiftsbibliotekets stora handskriftssamlingar klarade mirakulöst branden tack vare branddörren. Samtliga handskrifter fick rengöras från sot men inget förstördes. Tyvärr brann den handskrivna bibliotekskatalogen upp vilket lett till ett omfattande arbete att inventera det gamla biblioteket. Även Kuriositetskabinettet som fanns i ett separat rum ovanför den gamla biblioteksentrén lyckades i huvudsak motstå branden. Länsmuseets konservatorer gjorde en heroisk insats och räddade de sotiga och vattenskadade föremålen. De är nu är utställda i ett vackert rum på nedre våningen i det nya biblioteket. Man gjorde även en påkostad bok där man beskrev arbetet med att rädda alla föremål.Dagens stadsbiblioteksbyggnad består av två delar, en ursprunglig administrativ del från 1973 som klarade sig vid branden, och den nya stora glasade hallen som invigdes i mars 2000.  Man bestämde sig för att förlägga entrén mot Östgötagatan och arkitekt Johan Nyrén kallade huset ”Vända sida” eftersom det förut varit vänt mot gymnastikhuset och domkyrkan.

Handeln flyttar från centrum

På 1980-talet diskuterade politikerna möjligheterna att etablera handel i Tornbyområdet, som då mest förknippades med industrin. Några såg fördelarna för transporterna med E4:an i närheten, men de flesta var kritiska och värnade centrumhandeln, som man hade sett utarmas redan av de nya stadsdelscentra som byggts. När IKEA valde att etablera sig där vid slutet av 1970-talet, Linköping vann i kamp mot Norrköping, blev det naturligt för fler affärer att etablera sig i området. Linköpingsföretaget BILTEMA byggdes och Gallerian IKANO-huset med massor med butiker växte fram under 1990-talet.
Från 0 till 3,5 miljarder i omsättning under 1990-talet säger en del! Stadens affärer märkte av konkurrensen från Tornbyområdets koncentration av stora affärer med gratis parkering, men cityhandeln har klarat sig bra genom att Cityföreningen bildats och butikerna satsat hårt. Linköping har blivit en handelsstad av stora mått som idag sysselsätter minst 6 000 heltidsanställda!   Linköping omges av den bördiga östgötaslätten som gett godsägare och bönder goda inkomster genom århundradena. Deras produkter har förädlats i en ganska omfattande livsmedelsindustri. Tidigare fanns flera slakterier och charkuterier både inne i staden vid Platensgatan och vid Tornby. Mjölkcentralen fanns tidigare inne i stadskärnan, idag omvandlad till Arla Foods med mejeri och distributionscentral i den karaktäristiska byggnaden som liknar en skidbacke.

Bryggeriverksamheten med centralbryggeriet i spetsen fanns kvar ända till 1970 när Pripps, som övertagit verksamheten lade ned bryggeriet vid Stångån. Vid slutet av 1960-talet var omkring 1 000 personer sysselsatta inom livsmedelsindustrin i Linköping. Idag är omkring 10 procent av stadens befolkning anställda i livsmedelsindustrin. Chokladfabriken Cloetta som startade i Köpenhamn av de tre schweiziska bröderna Cloetta vid mitten av 1800-talet hamnade i Ljungsbro 1901. Drygt hundra år senare omsätter företaget över en miljard om året.Swedish Meats är storföretaget i Tornby, som slaktar och gör charkuterier. Flera mindre företag i samma bransch är Eska, Meet och Eklunds chark. ”Regional Matkultur” och ”Bondens Egen Marknad” har funnits sedan 1999 respektive 2000 och arbetar för att stärka intresset för den lokalproducerade maten i Östergötland. De har nu bildat en ekonomisk förening och ett nätverk ”Östgöta mat” för att öka intresset för östgötsk mat och förse både restauranger och privatpersoner med närodlad mat av god kvalitet. Intresset har ökat markant de senaste åren.

FORTSÄTTNING SIDA 7.

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s