linköp..5

1900 talet: Under 1900-talet blev pianomodellerna mindre och inte så dekorerade. Man anpassade sig till de aktuella möbelstilarna. Flera generationer Baumgardt och ett antal olika fabriksbyggnader i centrala Linköping passerade innan man slog igen efter hundra års verksamhet.  Hela 11 800 pianon hann man producera innan andra musikinstrument och ljudanläggningar tog över marknaden på 1970-talet //Hilda Krouthén fick överta företaget efter sin avlidne make Conrad som dog 1867. Då var Hilda 35 år och hade fem barn, men beslutade sig för att fortsätta med företaget och det blev mycket lyckat. Den Westmanska affären låg i hörnet av Stora hotellet mot Storgatan. Senare öppnade hon flera butiker längs Storgatan.
År 1900 började hon sälja den nya succén: cykeln. Samma år överlämnade hon rörelsen till sonen Carl, men han var inte lika framgångsrik och företaget gick i konkurs 1904. Hilda tog över och gjorde ett nytt försök, men det blev en ny avslutande konkurs 1906, då hade hon drivit firman i närmare fyrtio år. Hilda dog 1909, 78 år gammal.//Anna Göransson gifte sig med handlare Carl Wilhelm Göransson, som hade speceriaffär. 34 år gammal blev Anna änka med fyra barn i åldrarna 3-14 år. Hon valde att sälja makens firma och investerade pengarna i fastigheter i innerstaden. Hon lät flera av sina släktingar bo i  fastigheterna. Anna byggde även hyresfastigheter på 1920-talet. Correns reporter skrev med beundran om den moderna planeringen och inredningen. Det fanns glödlampor i hela lägenheterna. Köket hade moderna material som kakel och marmor och moderna hushållsapparater och både gas- och vedspis.

1940–1970 Expansion och omstrukturering

Linköping växte i takt med den ökande industrialiseringen och nya stadsdelar byggdes. Områden som bestått av ren slum eller äldre trähus i innerstaden sanerades eller revs. En skriande brist på bostäder ledde till att stora företag som Saab byggde egna hyreshus för att kunna anställa ny arbetskraft.Utmärkande för krigstidens och efterkrigstidens Linköping var en kraftig industriell expansion. I första hand SAAB hade ökat sin militära produktion kraftigt under kriget och hade stort behov av arbetskraft.AAB B17 det första svenskkonstruerade flygplanet 1940. SAAB
I början av 1950-talet kom de första italienska arbetarna till SAAB som hade kontrakt på två år. En del stannade kvar, andra åkte tillbaka efter avtalstidens slut. De italienska arbetarna utgjorde då en försvinnande liten del av en homogent svensk befolkning i Linköping, nämligen en procent.ASJ levererade järnvägsvagnar i högt tempo både inom och utom landets gränser. Senare blev det tunnelbanevagnar. Andra verkstadsföretag expanderade också och 1950-talet var en guldålder.Textilindustrin däremot, som tidigare gått bra, blev under 1960-talet en nedläggningsbransch då det blev dyrare att sy upp kläder i Sverige. Låglöneländer tog över när kvinnolönerna steg. Under 1960-talet utgjorde SAABs personal en femtedel av Linköpings innevånare. De utvecklade hela tiden nya produkter i en ständig expansion.Det var under den här perioden vi talade om ”slit och släng”, vi betedde oss som om världens resurser var oändliga. Kampanjen ”Håll Sverige rent ” som startade redan 1962, var ett led i kampen mot nedskräpning och miljöförstöring.
På 1970-talet kom energikrisen och fredsrörelsen med demonstrationer mot försvarsindustrin. Nedskärningar i Flygvapnet fick till följd att SAAB startade en civil flygproduktion och man började producera en del andra produkter. Handelns strukturomvandling från specialbutiker till varuhus började mattas av och på 1980-talet var varuhusens era i princip över. Stora handelscentra i stadens utkant växte fram. 1975 utgjorde utländsk arbetskraft enbart två procent av arbetskraften i staden. 1995 hade det ökat till sex procent och en bit in på 2000-talet hade vi 14 procent utlandsfödd arbetskraft i Linköping. Samarbetet med Norrköping utvecklas för att städerna ska växa tillsammans.
Stadsplanering//Under hela 1900-talet led Linköping och de flesta andra städer av bostadsbrist. I efterkrigstidens Linköping var bostadsbristen monumental. Många personer kunde dela på en enrumslägenhet med obefintliga bekvämligheter, enbart kallvatten, dass på gården och vedspis. Lägenheterna hade ofta dålig standard och var mörka och små.För den som hade pengar fanns det fina stora stadsvåningar i Vasastadens nybyggda stenhus. Men många hus i innerstaden behövde saneras och nya bostäder behövde byggas som vanligt folk hade råd att bo i.Nya bostäder behövdes snabbt och det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden bildades 1942. Under 1950-talet skedde en kraftig tillväxt av bostäder i de nyanlagda områdena. Planen var att expansionen skulle ske i Kallerstadområdet på östra sidan Stångån. 1949 köptes Kallerstad egendom av staden och den skulle ge bostäder åt 10 000 personer var det tänkt. Planerna fick avbrytas på grund av dåliga grundförhållanden och höga bullernivåer från Saabs flygplan som satte stopp för utbyggnaden. Vid mitten av 1900-talet hade befolkningen vuxit till 9 500 i stadsdelarna Kungsberget och Tannefors, som då var de mest tätbefolkade stadsdelarna.Det första huset på Kungsberget stod färdigt 1943
Tannefors var då den modernaste stadsdelen i Linköping. I de nya bostadsområdena byggdes även lekparker för områdets barn på grönytorna mellan husen.1967 kom lagen om kommunal förköpsrätt som gjorde att man kunde komma över jordbruksmark för att bygga bostäder. Det blev nya bostäder i Valla, Fridhem, Majelden, Tornhagen, Åleryd och Åbylund, några områden med stjärnhus men mest med trevåningshus.Enligt 1967 års generalplan skulle de flesta byggnader uppförda före 1930 saneras och ersättas med kontorsbyggnader och parkeringshus. Linköpings innerstad drabbades av rivningshysteri. Det sanerades, kontoriserades och öppnades affärer i stor skala från 1940-talet och framåt. Området Stolplyckan var ett kraftigt förslummat bostadsområde och kallades för Linköpings Venedig i folkmun eftersom avloppssystemet inte fungerade och översvämningar var vanliga bland träkåkarna.Först 1981 stod ett helt nytt kvarter med kollektivhuset Stolplyckan färdigt. Många diskussioner hade föregått utformningen av det kommunala servicehuset som kombinerades med kollektivboendet. Idéerna baserades på 1970-talets ideal om många gemensamma lokaler och mindre lägenheter.Johannelund var en storsatsning med ett eget stort köpcentrum där alla slags affärer förutom flera snabbköp fanns som tygaffär, bosättningsaffär, bank, bibliotek, distriktsläkare, folktandvård, apotek, kyrka, post och Munkhagsskolan.

Nytt vattentorn

Det gamla vattentornet från 1910 murat i tegel ansågs vara en symbol för den moderna staden när det kom till. Men när staden växte som den gjorde räckte inte det gamla till och ett nytt byggdes i Majeldsbacken. Det nya stora vattentornet  helt byggt i betong 46 meter högt invigdes år 1958. Det rymmer 6 000 kubikmeter vatten i cisternen högst upp.Nya vattentornet i Majelden invigt 1958
Ytterligare ett vattentorn finns i norra utkanten av Ljungsbro med samma vattenkapacitet. Vattenverken i Råberga och Berggården har också vattenreservoarer och sammanlagt har staden tillgång till 35 000 m3 vatten som buffert. Avloppsvattnet leds till Nykvarnsverket där varje år 16 miljoner kubikmeter renas innan vattnet släpps ut i Stångån igen.Befolkning och arbetskraft
Från att ha haft en befolkning på 14 522 personer år 1900 steg antalet innevånare markant, år 1950 hade vi nått 54 512 personer i Linköpings kommun. Folkmängden steg med stormsteg med kommunsammanslagningarna som tog sin början under 1950-talet och fram till 1971 då Linköping fick de gränser som gäller idag, då nåddes den magiska gränsen 100 000 innevånare. Fyrtio år senare har den siffran stigit till strax under 150 000. Linköping har präglats av möjligheterna till högre utbildning men det var oftast förbehållet de övre samhällsklasserna. Arbetarnas del av arbetskraften var länge i klar majoritet.
Friluftsmuseet Gamla Linköping
Gamla Linköping kom till efter en lång debatt under 1940-talet då kommunfullmäktige beslutade att upplåta mark för ett friluftsområde med historiska byggnader. Äldre bebyggelse började sakta ses som ett kulturarv som skulle sparas och vårdas. Området som ligger i Valla skulle bli både friluftsmuseum och fritidsområde. Bakgrunden var att Linköpingsborna saknade strövområden och detta kunde kombineras med att rädda historiska byggnader som flyttades ut från innerstaden. Förebild var Skansen i Stockholm. Bakom idén fanns kommunpolitikern Lennart Sjöberg i samråd med landsantikvarien Bengt Cnattingius med flera. Den första gården som flyttades dit 1950 var Huitfeltska gården.Byggnaderna vid Pilens backe blev kärnan i den nygamla staden Gamla Linköping. Bredvid Pilens backe låg det äldsta trähuset i Linköping från 1696 som även det kom att flyttas till torgområdet i Gamla Linköping. När man rev huset hittade man en medeltida källare som hade tillhört Själagården. Huset går under namnet Skolmästaregården eftersom domskolans rektor ursprungligen bodde i huset.Namnet Gamla Linköping som begrepp lanserades 1953, när området kom med i stadsplanen. Området med dess olika byggnader var i princip klart på 1960-talet. Enstaka byggnader som dansbanan, Sjöbergska teatern och kapellet har kommit under senare år. Nu finns det närmare fyrtio bostadshus inom området. Evenemangen och verksamheter för barn, turister och vanliga besökare har utvecklas stort genom åren. Affärer, museer och hantverkare varvas med kaféer, teatern, dansbana och värdshuset.Området Valla gård ligger på andra sidan Vallaskogen och där finns flera äldre gårdsmiljöer och ett flertal museer som Järnvägsmuseet, Tekniska Verkens museum, Vagnsmuseet med flera. Friluftsmuseet Gamla Linköping är idag ett av våra mest besökta och populära turistmål. Major Eskil Ridderstad ägde flera 1700-talshus på Hunnebergsgatan 5, 7 och  9 och ville bygga nytt på 1950-talet. Men istället för att riva dem donerade han husen till Gamla Linköping. Efter en del turer fram och tillbaka köpte Linköpings stad in husen 1962 och de blev istället bevarade på plats genom en omfattande upprustning. De utgör idag några av få bevarade trähus från 1700-talet som ligger kvar i Linköpings stadskärna.

Industricentrum vid Stångån

Utmed Stångån hade många företag vuxit fram genom åren. På östra sidan, uppströms från centrala Linköping, låg Tannefors kvarnby där kvarnar var i drift under närmare 600 år. Tannefors i S:t Lars socken införlivades först 1911 i Linköpings stad. På Tanneforssidan hade de stora industrierna utvecklats under 1900-talets första årtionden.ASJ som tillverkade tåg och spårvagnar och sedan SAAB som var en avknoppare från ASJ. SAAB startades i Trollhättan men 1939 slogs SAAB ihop med ASJ-A som båda hade börjat utveckla flygplan. Andra världskriget gjorde att import av teknik inte var möjlig och man behövde utveckla en inhemsk flygindustri. Det ledde till att många ingenjörer anställdes och ett intensivt utvecklingsarbete påbörjades. Många innovationer som datorer och flygplan med reamotorer som styrdes av datorer uppfanns.En bit uppströms i Stångån nära Tinnerbäckens mynning låg Tekniska fabriken Gripen som tillverkade tvål, parfym, skokräm, bläck, blanksmörja till läder m.m. Det var två militärer som insåg behovet av dessa artiklar som startade den kemisktekniska Gripenfabriken.Åt andra hållet nedströms, på andra sidan Stångebro, där Scandic hotell nu finns låg det stora Centralbryggeriet. Det fanns flera bryggerier i staden fram till 1970-talet då alla hade upphört.Kapsylerna till ölflaskorna gjordes på ALKA-fabriken.nder 1900-talets tre första årtionden var Linköping den stad i Sverige som hade störst träförädlingsindustri, mest i form av kvalitetsmöbler. Många snickerier låg utmed Stångån då råvaran kom med båt på Kinda kanal. Efter andra världskriget hade metallindustrin tagit över rollen som ledande industri. Wahlbecks repslageri hade utvecklats till en mattfabrik som vävde mattor av pappersremsor på 1920-talet i brist på importerad hampa, senare blev man duktig på heltäckningsmattor och ryamattor. Fabriken upphörde på 1970-talet. Fabriksbyggnaderna hyser idag TeknikByn med många mindre företag.

Poliskåren

Ända fram till 1940 var borgmästaren chef för polisen, då anställde man en polismästare, en polisnämnd och ett polishus byggdes vid Ågatan . Man köpte också den första polisbilen 1940, den andra bilen inköptes 1943 och utrustades med nymodigheten radiotelefon. En konstapels arbetsuppgift bestod främst av patrullering till fots enligt förut uppgjorda rutter. Ett enformigt arbete i ur och skur, kyla och värme, länge utan adekvat utrustning, inte ens en regnkappa, så var det långt in på 1900-talet.Linköpings första polissyster anställdes 1946 hon var en vidareutbildad sjuksköterska. Från 1958 kunde kvinnor ta anställning  som vanliga poliser och 1990 var de 7 procent av den samlade polisstyrkan i Linköping, idag är de betydligt fler. 1962 kom de första polishundarna. 1965 blev polisen helt statlig. Innan dess fanns både en kommunal och en statlig polis. Den statliga polisen ägnade sig då åt grövre brott, trafikövervakning och kommun- och myndighetsöverskridande brott. I Gamla Linköping finns ett litet polismuseum där man kan lära sig en hel del om Linköpingspolisens utveckling, bland annat kan man se olika polisuniformer från 1883 och framåt.
1938 hade det då supermoderna konstgjorda friluftsbadet mitt i staden invigts, Tinnerbäcksbadet, som kom att kallas Tinnis. Här fanns Sveriges första 50-meters utomhusbassäng och en 115 000 m2 stor konstgjord badsjö. Tinnis blev internationellt uppmärksammat och besökare kom från när och fjärran för att se det nya friluftsbadet.Behovet av en inomhusarena ökade och 1956 invigdes Sporthallen. Arkitekt Hans Westman skapade något nytt, ett hus byggt i en grop med stora stödbågar ovanför som bär upp huset. Huset består idag av 7 000 m2 men den ursprungliga ritningen var till en mycket större byggnad. Av kostnadsskäl fick man banta bort ca 40 procent.Huset kom att användas till många olika slags aktiviteter, man spelade handboll, höll stora gudstjänster, konserter, mannekänguppvisningar, tränade boxning, spelade bowling och brottades i de olika lokalerna. Fortfarande mer än femtio år senare har man inte behövt bygga om i någon större omfattning utan huset används som arkitekten avsåg. Som komplement till denna koncentration av idrottsanläggningar byggdes Simhallen 1965 . Den ligger i anslutning till Tinnis badsjö och sommartid kan man nyttja båda badanläggningarna. En konstfrusen isbana byggdes bakom simhallen men det behövdes snart en inomhusishall.
Östergötlands museum byggs
Linköping hade två museer, Linköpings stadsmuseum för skön konst och Östergötlands museum som Östergötlands Fornminnesförening ansvarade för. Båda muser behövde nya lokaler och en utdragen diskussion resulterade i att staden upplät tomten vid Vasavägen och den öppna platsen som idag heter Raoul Wallenbergsplats. En arkitekttävling utlystes och 53 förslag lämnandes in. Östergötlands museum hade huserat i slottsflygeln på Borggården några år, Hospitalskyrkan några år och flera andra byggnader under kortare perioder. Konstmuseet skulle också få plats i den nya byggnaden.
Arkitekterna Helge Zimdahl och Nils Ahrbom vann tävlingen med den mest funktionella byggnaden som skulle ersätta en lång rad provisoriska lösningar. De kallade sitt hus ”I det blå”. En rektangulär och en nästan kvadratisk huskropp placerades efter varandra, med viss förskjutning och i vinkeln där i mellan placerade man den stora spegeldammen.Linköpings Folkskolors Musikkår bildades 1906.  Under en period av 21 år ledde fanjunkare Boman musikkåren som kom att kallas Bomans pojkar. De repeterade hela 8 timmar i veckan och hade massor med spelningar, så de fick rutin. Det kom nya medlemmar varje år som behövde lära sig att spela och marschera samtidigt. Under 1950-talet vann de sitt första SM som skulle följas av flera. Från 1960-talet bestod Skolmusikkåren , som den numera hette, av både flickor och pojkar.

Ursprunget var Arméns musikkår i Linköping som 1961 bytte namn till Militärmusikkåren i Linköping. Tio år senare upphörde militärmusiken och blev 1971 Regionmusikavdelningen i Linköping som numera heter Östgötablåsarsymfoniker.Musiklivet i staden har haft tillgång till duktiga musiker mycket tack vare undervisningen i den kommunala musikskolan. Musikskolan kom att inhysas i Villa Ådala som byggdes 1881 av apotekaren och bryggeriägaren Brogren. Huset låg ursprungligen fritt i en stor trädgård men sedan Hamngatan drogs 1960 blev läget mindre luftigt.

Varuhusen i staden

Handeln hade under många århundraden varit förlagd till stadens torg. Med flera torg kom en specialisering så där såldes olika slags varor på olika torg. Exempelvis såldes textilier på Hospitalstorget, spannmål på Landskyrkotorget framför S:t Larskyrkan.Först 1936 fick Trädgårdstorget sitt slutliga namn från att under en period ha kallats Köttorget och dessförinnan Tanneforstorget under1800-talet. Då hade trädgårdsprodukter och grönsaker blivit förpassade hit vilket handlarna ansåg vara ”en förvisning till rena öken” jämfört med att stå på Stora torget.Små specialbutiker växte upp i centrala staden och i förorterna fanns alla slags specialiserade matvarubutiker som mjölkaffär, bageri, speceriaffär, slaktare och grönsaksaffär. Saluhallar byggdes runt sekelskiftet 1900, en vid Klostergatan nära Trädgårdstorget och i Centralpalatset vid Stora torget låg Centralhallen där kommunens konsthall Passagen idag ligger.Sedan kom varuhusen och ändrade hela stadsbilden. Det började med Tempo som öppnade 1935 vid Trädgårdstorget.Därefter byggdes EPA 1956 vid Storgatans nedre del och 1966 flyttade Epa in i nybyggda lokaler, där Åhléns ligger idag. Det fortsatte med att fler ville bygga varuhus och under deras gyllene period på 1960-talet byggdes det jättestora Domus  i tre plan som täckte ett helt kvarter vid Lilla torget. Varuhuset introducerade nymodigheten rullband så man kunde åka mellan våningarna. Varuhuset Tre Rosor öppnade 1962 i hörnet Storgatan Snickargatan, där Arbetsförmedlingen idag ligger. De hade nymodigheten rulltrappor och några år senare öppnades varuhuset Gyllen vid Lilla torget som även det hade rulltrappor!Numera kallas torget mest Gyllentorget efter varuhuset som legat där sedan 1968. För att få plats med varuhusen rev man hela kvarter och byggde parkeringshus som komplement. Domus är nu omgjort till Gränden som är en stor galleria med många butiker.Linköpings stad var fullt med konditorier, biografer, restauranger och dansställen på 1950- och 1960-talen. En ungdomskultur växte fram efter andra världskriget med det växande välståndet. Ungdomen hade ett eget sätt att träffas på, man ”strögade”. Det var en promenadrunda från Stora torget, ner till S:t Larsgatan, bort till posthuset vid Kungsgatan som man gick på söndagarna. Klädd i hatt och kappa eller kostym gick man eller stod i klungor och umgicks. Det var ett enkelt sätt att spana in det motsatta könet på. Jukeboxen stod för musiken och man träffades på kaféet och ”spisade plattor”. Eller man dansade, ofta varje kväll på de populära ställena Grottan och Cupolen som var alkoholfria.På sommaren var Folkets park ett populärt ställe med flera dansbanor. Lorry var länge en av stadens mest populära mat och dansrestauranger. Frimurarhotellet, kallat Frimis och Stora hotellet öppnade nattklubbar på 1970-talet. De drog en lite äldre publik med större kassa.Restaurang Gourmet låg vid den nya gågatan som skapats när biltrafiken förbjöds på Tanneforsgatan. Den nya gågatan var ett mycket populärt stråk på 1960-talet. Grand Börs var också mycket välbesökt och värt att notera är att de flesta ställen höll öppet mellan kl 20 – 24 de flesta av veckans kvällar. Publiken bestod av militärer och skolungdom i de övre tonåren. På söndagseftermiddagarna fanns fortfarande tedans på både Storan och Lorry under 1960-talet.Diskoteken öppnade vid 1960-talets slut och flera populära ställen som Moby Dick och Maxim drog fulla hus. Andra populära mötesplatser var Tavernan och Svarta Tjuren som var en pub och stekhus, vilket båda var nymodigheter vid 1960-talets slut. Deras pepparstek var berömd. År 1965 kom mellanölet, ett lite starkare öl, att säljas i vanliga livsmedelsbutiker. En ny ungdomskultur med mer alkohol såg dagens ljus.  Den första Pizzerian öppnade 1971 och var en stor händelse dit man köade för att komma in för att äta nymodigheten pizza. Idag ligger den grekiska restaurangen Olympia i lokalen, men väggarna med tjocka lager av gips finns fortfarande kvar. Studentpuben Flamman och Herrgårn i Ryd var nya företeelser i slutet av 1960-talet. Stora skaror studenter och gymnasieungdom frekventerade dessa ställen som snabbt blev mycket populära.

fortsättning sida.6

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s