Historia om Söderköping och Götakanal.

Denna sida handlar om söderköpings och götakanal historia

Söderköping
är en tätort i Östergötland samt centralort i Söderköpings kommun i Östergötlands län. Stadskärnan har i stort sett bevarat medeltida gatunät, och delar av staden har en äldre samlad småstadsarkitektur i trä. Under marken finns upp till tre meter tjocka lager med lämningar av medeltidsbebyggelsen. Två av Söderköpings sevärdheter är dess båda kyrkor,

Ramunderberget:

 Där man kan ta om man orkar den långa eviga trappan upp till den fina paviljongen som finns där uppe och där har man en idigen utsikt över kanalen och söderköping.

 

S:t Laurentii kyrka och Drothems kyrka,

som båda är från slutet av 1200-talet. I staden finns medeltida källarstugor, det vill säga höga stenkällare med en trävåning över, bland annat Braskens tryckeri.

Rådhuset (1777) och det intilliggande Blomqvistska huset (1857-1859). Johan III:s hus, är tegelbyggnader från 1400-talet. Söderköpings brunn anlades 1718 på Sankta Ragnhilds källa med medeltida anor. Numera finns här ett konferenshotell. Sankta Ragnhild är nu skyddshelgon för både Söderköping och Södertälje. Söderköping, som kallas ”Sörping” av invånarna, har använts vid filminspelningar (till exempel Madicken) på grund av sina gamla stadsmiljöer. En spårväg mellan Norrköping och Söderköping diskuteras för närvarande (2012) mellan de båda kommunerna. Arbetsplatspendlingen till och från Norrköping är omfattande,
Söderköping är väl mest känd bland turister för sitt smultronställe där man äter glass i långa banor och där finns en massa olika glassar att välja på här kommer några av alla  i bild:
  
Året var 1979. Invid kanalen låg en liten kiosk. Kanalkiosken, som den då hette, var nästan aldrig öppen. När makarna sedan fick reda på att den var till salu, tvekade de inte utan slog till. Första året som var 1982, provade de sig fram. Snart insåg de att det behövdes en servering. En större kiosk byggdes. Med erfarenhet från restaurangbranchen bestämde sig nu familjen för att göra sin rörelse till en mycket unik och personlig glassrestaurang. Rörelsen döptes om. Smultronstället ska det heta och här ska gäster njuta av miljön och de egenhändigt komponerade glassarna.
Den första menyn bestod av 18 glassuppläggningar. Redan då insåg man vilken stor roll fantasin och bilderna spelade för menyn. De läckra kreationerna tilldelades de mest fantasifulla namnen. Vad sägs om Sunset, Tiger Rag, Birdie Nam Nam och Scherazade? / Idag 2012 har dom ca 65 anställda och 150 sittplatser. Menyn består av 60 egen-komponerade glassuppläggningar för allas tycken och smak.
Ägarna säger vi  säljer ca 75 000 liter glass och servar ca 180 000 gäster årligen.
Söderköping har en lång och intressant historia. I korsningen mellan Storån, som rinner ut i Östersjön, och vägen till Kalmar växte en storstad fram under tidig medeltid. Söderköping kom att bli en av landets viktigaste hamnstäder under medeltiden.

Man firar även den tiden en gång per år i dagarna tre med att ha ett gästabudspel ett mycket populärt turistmål som lockar mycket folk .

Kröning av kungen o drottningen:

Stegeborg:

Stegeborgs slott utgjorde ett effektivt lås och skydd sjövägen. Det gav en möjlighet till att kontrollera handeln ända fram till 1700-talet. Att staden var viktig märks på alla möten och händelser som var här som kröningar, herremöten, biskopsmöten och riksdagar.
Under 1600-talet kom staden att förlora sin betydelse som hamnstad. När Göta kanal,
Söderköpings brunn och järnvägen byggdes på 1800-talet levde den åter upp. Söderköping förblev ändå en småstad och är idag ett  välbesökt turistmål med en idyllisk miljö från 18- och 1900-talen.
Läs mer under respektive århundrade och särskilda ämnen.
År 1281 drabbades Söderköping av en stadsbrand i samband med att Kung Magnus Birgersson (Ladulås) gemål Helvig kröntes i Söderköping. Helvig var den svenska drottning som kröntes och i samband med att festligheterna ägde rum torde oförsiktigheter blivit begånga ty hela staden brann ned (Vilhelm Moberg: ”Min svenska historia”). I december 1567 tände Söderköpingsborna själva på sin stad varefter Rantzau plundrade den fullständigt (enl. Nordisk uppslagsbok). 1875 bildades den första brandkåren (allmänna brandkåren) i Söderköpingoch vid samma tidpunkt beslutades om en brandordning för staden. I § 36 i brandordningen framgick att ”Hvar och en af stadens manliga invånare från 18 till uppnåd 60-års ålder, som ej af vanförtret, sjukdom eller annan giltig orsak finnas dertill vara förmögen, är i allmänhet pligtig att i Brandstyrkan tjänstgöra i den befattning som, på sätt och i den ordning här nedan stadgas honom tilldelas”. Brandstyrkan kom att indelas i släcknings-, vatten-, vakt- och reservavdelningarna.Utrustningen som förvarades i ett spruthus bestod av 2 mindre och 3 större slangsprutor samt ett större och ett mindre vattenuppfordringsverk och 150 st brandämbar av järnplåt. Personalen som tillhörde brandkåren bar en bricka på bröstet för att man skulle veta vilka avdelning han tillhörde. Vissa av dessa brickor finns fortfarande kvar på brandstationen i Söderköping.Varje avdelning hade sina egna regler och i § 45 kunde läsas att ”Strålförare stå jemväl under deras Sprutchefs befäl och skola vinnlägga sig om strålrörets rätta handterande samt turvis med strålröret oförskräckt närma sig elden och rigta vattenstrålen så, att den verkar med största möjliga kraft och framgång.Järnvägens historia i söderköping.Stationen klar 1906
Samma år, 1906, stod också det nya stationshuset i Söderköping klart. Det byggdes vid Stationsområdet, där nu Nybrogatan och Margaretagatan möts, och tjänade som stationsbyggnad med tillhörande järnvägskafé fram till tågtrafikens avveckling 1966.Stationsbyggnaden fanns kvar till rivningen 1975. Det bildades en aktionsgrupp mot rivningen och över 2 000 namnunderskrifter samlades in. Men det struntade dåtidens styrande i och kommunfullmäktige beviljade 10 000 kronor till rivningen, framgår det i en skrift om stationshuset. Det är nu 44 år sedan sista tåget vinkades av i Söderköping – men det kan i framtiden bli spårbunden trafik mellan Söderköping och Norrköping. De båda köpingarna har nyligen låtit starta en utredning som ska titta på eventuella förutsättningar för spårvägstrafik mellan städerna. mer finnes via google där ni skriver historia om söderköping.
Göta kanal kring söderköping.
 1798 invaldes greven, sjömilitären och politikern Baltzar von Platen
i styrelsen för Trollhätte kanal. Samtidigt utarbetade han planer på en förbindelseled mellan Nord- och Östersjön, det som skulle bli Göta kanal.Man kan faktiskt säga att idén till kanalen föddes ur ilska. I krigstider hämmades  handeln och med en kanal tvärs igenom Sverige skulle man slippa danskarnas tullavgifter vid Öresund och dessutom få ett snabbare transportsystem,
Baltzar von Platen berättar om byggandet av Göta kanal. ”Varje gång jag tittade på den svenska kartan förundrades jag över att det inte fanns en kanal som förenade haven i öst och väst. En kanal skulle både underlätta för handeln och vara bra för det svenska försvaret. Redan 1808 var den brittiske ingenjören Thomas Telford i Sverige och hjälpte mig att staka ut Göta kanals sträckning. Detta tog oss 21 dagar. Men det var inte förrän jag fick privilegiebrevet av konungen år 1810 som jag på allvar kunde sätta igång med bygget.
 Vi började grävandet och sprängandet vid Forsvik och Motala.
Forsvik har ännu idag kanalens äldsta sluss. Många arbetare involverades i bygget och 1812 var vi 7000 man sysselsatta med att gräva, spränga och schakta bort jord. Till slut hade mannarna grävt 87,3 kilometer kanal, till största delen för hand med järnskodda träspadar. De hade också avverkat 7 miljoner dagsverken à 12 timmar, sprängt bort 200 000 kubikmeter berg och transporterat bort 8 miljoner kubikmeter jord. De flesta av mina arbetare var indelta soldater; 58 000 var inkallade till bygget vid olika tidpunkter. Men sida vid sida med soldaterna arbetade också civilpersoner och en liten grupp av 200 ryska desertörer. För att hålla mannarna vid gott mod ingick 14 jomfrur brännvin i deras veckoranson. Om det var kallt kunde nämligen både fingrar och fötter domna i kylan. Verkstadsindustrin var det inte mycket bevänt med i Sverige innan vi började med kanalbygget. Vi importerade både ett mudderverk och avvägningsinstrument från Storbritannien, men absolut ovärderlig var den kunskap som britterna delade med sig av till oss. De hjälpte till att starta Motala Verkstad, en verkstad som skulle komma att tillgodose våra behov. Efterhand blev verkstaden känd för sin gjutjärnsteknik. Tillsammans har byggandet av Göta kanal och Motala Verkstad utbildat flera berömda svenska ingenjörer. Nils och John Ericsson, Gottfried Kockum och C G Bolinder är några av dem.
 Hur får man upp vattnet igen när man tömt ur slussen för att ta ner båtarna?
Det fylls på av det naturliga flödet uppifrån. Inget vatten pumpas upp. I Västergötland är det sjön Viken

 som fyller på kanalen och i Östergötland kommer vattnet från Vättern. Kanalen passerar också andra sjöar som fungerar som vattenmagasin.
 Varför har man grävt kanalen så krokig?
Man har följt den naturliga höjdkurvan i naturen så att man har kunnat använda ena sidan som ”vägg”. Då behövde man bara bygga en bank på kanalens ena sida.
 Varför grävde man en kanal när det finns vattendrag bredvid?
Även i de naturliga vattendragen hade man varit tvungen att bygga slussar. Det är mycket svårare både att bygga och att reparera slussarna om man måsta dämma upp naturliga vattendrag. I naturliga vattenleder varierar vattenståndet också mycket, vilket ställer till problem, speciellt i slussarna.
 Hur mycket vatten rymmer en sluss?
Det är lite olika eftersom djupet i slussarna varierar. Det beror på att höjdskillnaderna är olika. Man brukar säga att en ”normal” sluss innehåller ca 750 kubikmeter vatten. (1 m3 = 1000 l)
 Kanalens betydelse
Den moderna verkstadsindustrins utveckling i Sverige är troligen den viktigaste betydelsen som kanalen haft för landet. På Motala verkstad fick blivande ingenjörer och verkmästare utbildning i modern verkstadsindustri. Här utvecklades ett stort kunnande i gjutjärnsteknik som kom landet till godo. Samtidigt växte Motala till en modern industristad. Karlsborgs fästning ses som en direkt följd av kanalbygget. När Sverige förlorade Finland 1809 ansåg man att Stockholm låg för oskyddat, nära fiendeland. Det som behövde skyddas vid krig, vapen, guld, kungafamiljen, regeringen mm, skulle vara säkrare på en stark fästning inne i landet. Kanalen gjorde transporten dit möjlig. Det tog nästan 100 år att bygga Karlsborgs Fästning, 1820-1909, men den blev ändå aldrig helt färdig och togs aldrig i bruk för sitt ursprungliga ändamål. Under andra världskriget förvarades guldreserven här. Numera har Livregementets Husarer, K3, Fallskärmsjägarskolan och Försvarsmaktens överlevnadsskola sin förläggning på fästningen. Förutom försvarsverksamheten finns civila bostäder, affärer, café och museum inom fästningsområdet. Kanalen är idag ett av Sveriges starkaste turistiska varumärken.
mk.Ramunder
Göran Hegerfors bildade klubben 1985 och dess syfte var att få igång en motorklubb för både unga och gamla, kvinnor och män, samt en fungerande ungdomsverksamhet
MK Ramunder blev ansluten till Svenska Bilsportförbundet 85-11-08 och Sveriges Riksidrottsförbund 85-12-18.
Verksamheten i föreningen är just nu mest inriktad på rally, folkrace, racing och rallycross.
En egen klubblokal var det som stod överst på önskelistan. Efter mycket jagande och flertalet besök hos kommunens fritidsnämnd, även besök hos kommunalfullmäktiges ordförande lyckades klubben få en egen klubblokal. Som vi till stor del kan tacka Kristina Hagernäs på fritidskontoret för, hon kämpade hårt för att vår motorklubb skulle få en lokal. Klubblokalen Graninge fick vi tillträde till i mitten av november. Vid den tidpunkten gjorde ett fåtal medlemmar en stor arbetsinsats så att vi kunde ha invigning av lokalen i samband med luciakaffet 85-12-11.MK Ramunder blev ansluten till Svenska Bilsportförbundet 85-11-08 och Sveriges Riksidrottsförbund 85-12-18. I klubblokalen Graninge höll vi till från november 1985 fram till det att kommunen behövde lokalerna till sin egen verksamhet. Vi blev då flyttade till en annan lokal några hundra meter ifrån som heter Björkbacken. Där fick vi vara till det att kommunen behövde även dom lokalerna så vi fick åter leta efter en ny lokal och flytta. Då flyttade vi till en klubblokal som låg vid herrgården på Östra Rydsvägen (Bredvid Nyströmska skolan). Blev uppsagda rån den lokalen 2006 och fann då en ny lokal, källaren på ett hyreshus. Där har vi varit nu sedan december 2006.
Göta kanal började byggas 1810 och innebar ett för tiden enormt byggnadsprojekt, särskilt då Sverige vid den tiden saknade både teknisk och administrativ tradition för en sådan uppgift. Arbetet genomfördes under ledning av Baltzar von Platen, dels med hjälp av utländska tekniker, men också med hjälp av 58 tusen indelta soldater som grävde kanalen för hand. Det tekniska kunnandet som utvecklades kom att lägga grunden till verkstadsföretaget AB Motala Verkstad. På kanalens sträcka genom Östergötland utjämnas höjdskillnaden mellan Vättern och Östersjön genom 37 slussar. För Östergötland innebär kanalen en viktig kulturhistorisk miljö. På kanalbanken anlades en dragstig för att fartygen skulle kunna dras fram och denna används numera som gång- och cykelväg. Längs kanalen planterades också lövträd, vilket gör området närmast kanalen närmast parkliknande.
Göta kanal går även igenom Norrköpings komun och då via två samhällen som (mem) och (Norsholm) här kommer lite historia om MEM och NORSHOLM.

Mem/

Slottet Mem har anor från medeltiden, konung Johan III skänkte sedan godset ”till evärderlig tid” till Esbjörn Pedersson Lilliehöök3 november 1572 och i samband därmed fick Mem troligen säteristatus.Under senare delen av 1600-talet omfattade säteriet med underliggande hemman nära 23 mantal och Stensvad benämndes då ladugård under Mem och åtnjöt säterifrihet d.v.s. skattefrihet. Vid reduktionen 1683 var Eric Bagge tvungen att överlämna flera hemman till kronan, ”men för sina stora underhållanden, som på Mems slott och gård använt är” får behålla detta. När Eric Bagge dör 1692 begravs han i Tåby kyrka och hans begravningsvapen finns uppsatt i kyrkan på södra långsidan. Sonen Eric Bagge den yngre ärver egendomen, men när han dör i slaget vid Warchau år 1705, fortsätter änkan Hebba Christina Welling att driva säteriet. Hon löser ut de övriga arvingarna i dödsboet och tillsammans med sin son Eric Jacob Bagge äger och brukar hon egendomen.
Kanalmagasinet användes till magasin åt olika firmor. Där avåts även själva invigningsmåltiden år 1832. Mem är porten till Göta kanal från Östersjön. Här börjar kanaläventyret och båtfararen möter sin första sluss på kanalresan. Gästhamnen ligger i hamnbassängen innanför slussen. Det var här hela kanalbygget invigdes 1832 av kung Karl XIV Johan. Det vackra hamnmagasinet är bevarat och totalrestaurerat 1996 och inrymmer idag café, kiosk och vandrarhem. Sommartid ordnas MC träffar vid Kanalmagasinet och ibland även musikunderhållning. Här finns rum för dig som behöver övernatta eller så kan du ta en fika i gammal miljö och titta på båtarna som glider förbi på kanalen.

Idag är det ca:250 personer som är fasta boende i mem,

Norsholm/

 Här levde en gång Biskop Hans Brask i sin borg Munkeboda som idag finns bevarad som en ruin. Hans Brask, 1464-1538, var son till en borgmästare i Linköping och blev år 1513 biskop i sin hemstad, detta som den siste kyrkofursten i Sverige, för alltid ihågkommen för sin lapp som han smugit in under sitt sigill vid Stockholms blodbad – brasklappen. Man vet dock inte om detta kanske bara är en skröna. Brasks Munkeboda ligger vid Norsholms norra del vid sjön Roxens östra vik. Här går en promenadstig mellan ruinerna av två medeltida borgar och en fornborg från järnåldern. Stigen går genom en hage med ekkullar och strandäng, genom skog och upp på ett utsiktsberg. Sankmarken var ett skydd i och med att den är svårframkomlig både till fots och per båt. Idag går en spång ut till kullen. På vägen ut kan du titta på Ängsruta och andra växter som nu blommar på strandängen och lyssna till rörsångaren som ännu sjunger inne i vassen. Från Munkebodaruinen kan man gå vidare bort till en vackert ekbevuxen kulle, innan du går tillbaka till stigen.
 Norsholm ligger centralt beläget mellan Norrköping och Linköping – i hjärtat av fjärde storstadsregionen. Rakt igenom byn går Göta kanal, stambanan samt vägen mot Skärblacka och Finspång. Bara någon km härifrån går E4:an och framöver kommer eventuellt den nya stambanan att byggas. Byn har idag ca 560 invånare men kommunens ambition är att den skall växa till kanske 6 000 invånare om 10 år.
Norsholm har idag runt kanalen /kafee, pizzarestaurang och vanlig matbutik ,djursjukhus plus några andra företag,.

Här i söderköping finns många föreningar idag /här kommer en del av dom;

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s